INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Informace o zpracování osobních údajů

  1. Beru na vědomí, že v rámci zprostředkování zaměstnání může společnost LEPŠÍ PRÁCE s.r.o. (dále „zprostředkovatel“), IČ: 290 96 481, se sídlem Praha 5, Štefánikova 18/25, PSČ 150 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 279877, jako správce osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, případně jiný právní předpis derogující a nahrazující aktuální právní úpravou těchto otázek, a v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávat mé osobní údaje, které jim dobrovolně poskytnu za účelem zprostředkování zaměstnání, včetně prezentace údajů potenciálním zaměstnavatelům a využíváním mého elektronického kontaktu (tj. především mé e-mailové adresy) za účelem poskytnutí pracovních nabídek mé osobě.

  2. Osobní údaje zpracovávané dle předchozího odstavce zahrnují údaje, které poskytnu prostřednictvím formulářů, dotazníků či v rámci vzájemné komunikace mezi mnou a zprostředkovatelem, případně další údaje, které vzniknou z jejich vlastní činnosti na základě mého jednání.

Osobními údaji ve výše uvedeném smyslu se rozumí dále zejména osobní údajeinformace týkající se mé osoby (v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, kontaktní údaje, telefon, e-mail, bydliště, cookies), a jiné údaje, které jsem poskytl/a formou dotazníku nebo formuláře včetně jeho elektronické podoby nebo při osobním či telefonickém rozhovoru o mé osobě). Potvrzuji pravdivost všech údajů, které jsem sdělil(a) nebo jinak poskytl(a).

Cookies ve výše uvedeném smyslu se rozumí dále zejména malé soubory ve mém počítači sloužící k identifikaci uživatelů, které zprostředkovatel využívá pro účely zlepšení svých on-line služeb. Tyto soubory slouží k zajištění správné funkčnosti stránek, k zapamatování identifikačních údajů zákazníků, k analytickým účelům portálů příp. k zjištění preferencí zákazníků k individuálnímu přizpůsobení nabídky. Využívání souborů cookies mohu omezit v nastavení mého prohlížeče, což však může vést k snížení funkčnosti stránek.

  1. Poskytnutí veškerých údajů je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů souvisejících se zprostředkováním zaměstnání může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti zajistit zprostředkování zaměstnání zprostředkovatelům.
  2. Beru rovněž na vědomí, že mé osobní údaje mohou být zpracovávány automatizovaně i manuálně, a to jak vlastními silami, tak prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam mi bude poskytnut na vyžádání u zprostředkovatele.
  3. Dále beru na vědomí, že mé osobní údaje budou předány třetím osobám – potenciálním zaměstnavatelům, kteří mé osobní údaje mohou dále zpracovávat, jakožto další správci, za účelem možnosti učinění nabídky k uzavření pracovní nebo jiné podobné smlouvy.
  4. Beru na vědomí i skutečnost, že v případě, že dojde ke zprostředkování zaměstnání a uzavření pracovní smlouvy či obdobné smlouvy s třetí osobou na základě činnosti zprostředkovatele, dojde k předání mých osobních údajů (v rozsahu potřebném k určení vhodného zaměstnání apod.) zprostředkovatelům třetí osobou – zaměstnavateli, a to za účelem plnění vzájemných smluvních závazků mezi těmito subjekty.
  5. Osobní údaje, které poskytnu, budou uchovávány po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování těchto osobních údajů (tj. po dobu tří (3) let) či do písemného odvolání tohoto souhlasu u zprostředkovatele mou osobou (zaslaným na adresu zprostředkovatele: info@lepsiprace.cz), a dále po dobu deseti (10) let po ukončení smluvního vztahu se zprostředkovatelem, avšak výhradně za účelem ochrany oprávněného zájmu zprostředkovatele, kterým je obrana v případě potenciálního sporu.
  6. Byl(a) jsem poučen(a) o mém právu na přístup k mým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení jejich zpracování, právu vznést námitku proti zpracování mých osobních údajů, jakož i právu na přenositelnost mých osobních údajů, jež mohu uplatnit u zprostředkovatele či u jednotlivých subjektů, kterým byly předány mé osobní údaje jako dalším správcům. Také jsem byl(a) poučen(a) o mém právu podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů. S podrobnostmi způsobu uplatnění těchto mých práv, stejně jako s ostatními podrobnostmi týkající se zpracování mých osobních údajů zprostředkovatelem, jsem se seznámil(a) v Zásadách zpracování osobních údajů, které lze najít zde.

Souhlas se zpracováním osobních údajů a se zasíláním obchodních sdělení

Nad rámec osobních údajů v bodě 1., jež jsou zprostředkovatelem zpracovány z právního titulu uvedeného pod písm. a) bodu 1., uděluji zatrhnutím příslušného pole u každého ze souhlasů souhlas k tomu, aby mé osobní údaje a veškeré další informace týkající se mé osoby, které jsem sdělil(a) nebo sdělím zprostředkovateli, nebo které byly zprostředkovatelem oprávněně získány od třetích osob či které zprostředkovatel získal ze své vlastní činnosti, byly zpracovávány, shromažďovány a uchovávány za účelem:

  1. zasílání obchodních sdělení zprostředkovatelem včetně nabídky doplňkových služeb souvisejících se zprostředkováním zaměstnání.

Souhlas č. 1: Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů pro účely marketingu a rovněž souhlasím se zasíláním obchodních sdělení (i s využitím elektronických kontaktů)  od zprostředkovatele.

(odmítnutí udělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na zprostředkování zaměstnání; v případě neudělení tohoto souhlasu je zprostředkovatel oprávněn zasílat mi obchodní sdělení týkající se obdobných služeb na mou adresu, e-mailovou adresu či prostřednictvím SMS na mé telefonní číslo, pokud předem nevyjádřím nesouhlas s tímto marketingovým oslovováním či při zasílání každé jednotlivé zprávy, oznámením zaslaným na adresu zprostředkovatele: info@lepsiprace.cz.

  1. statistického zpracování za účelem zlepšování služeb poskytovaných zprostředkovatelem.

Souhlas č. 2: Souhlasím se zpracováním mých osobních údajů, resp. jejich statistických vyhodnocování za účelem zlepšování služeb poskytovaných zprostředkovatelem.

(odmítnutí udělení tohoto souhlasu nemá žádný vliv na zprostředkování zaměstnání)